Skip to main content

ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ੫੧੦੦ ਰੁਪਏ…?

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ... pMjwb dy dOry 'qy gujrwq dy jl splweI qy sYnItySn ivBwg dI AweI tIm ny A`j pIx vwly pwxI dI 24 GMty splweI jwrI r`Kx vwly ipMfwˆ ivcoˆ sIcyvwl dw dOrw kIqw[ ies au`c p`DrI 13 mYˆbrI vPd dI AgvweI gujrwq dy jl splweI qy sYnItySn ivBwg dy sInIAr ieMjInIAr sRI is`dIkI kr rhy sn[ aunHwˆ dy nwl pMjwb srkwr dy jl splweI qy sYnItySn ivBwg dy AiDkwrI vI mOjUd sn[ gujrwq dI tIm ny ipMf dI srpMc rjvMq kOr Aqy vwqwvrx pRymI sMq blbIr isMG sIcyvwl nwl ies g`l dw ivcwr vtwˆdrw kIqw ik aunHwˆ nUM ipMf ivc 24 GMty pIx vwly pwxI dI splweI jwrI r`Kx ivc ikhVIAwˆ cuxOqIAwˆ dw swhmxw krnw ipAw[ 
sIcyvwl ipMf nUM pIx vwly pwxI dI splweI byhqr FMg nwl krn Aqy aus dw shI irkwrf r`Kx kwrn pMjwb srkwr ny jnrytr vI ienwm vjoˆ id`qw sI[ sIcyvwl dy swry Grwˆ ivc vwtr splweI dy mItr vI l`gy hoey hn Aqy pwxI dI ijMnI vrqoˆ huMdI hY aus dy ihswb nwl ib`l vI id`qw jwˆdw hY[ vwqwvrx pRymI sMq blbIr isMG sIcyvwl, jo ik ipMf dy 10 swl srpMc vI rhy hn, aunHwˆ ny d`isAw ik vwtr splweI dy nwl nwl aunHwˆ ny ipMf ivc ijhVw vrqy gey pwxI nUM muV vrqoˆ ivc ilAwaux dw mwfl sQwpq kIqw hY aus ny ipMf dy ikswnwˆ nUM v`fy p`Dr 'qy lwB phuMcwieAw hY Aqy ies nwl pIx vwly pwxI dI b`cq vI hoeI hY[ aunHwˆ d`isAw ik ijhVw DrqI hyToˆ pwxI k`F ky KyqI leI vriqAw jwˆdw sI aus dI Qwˆ 'qy ipMf dy gMdy pwxI nUM soD ky KyqI leI vriqAw jw irhw hY[ ies kMm ivc lokwˆ dI SmUlIAq ny v`fI mdd kIqI hY[ 
ies mwfl nUM dyK ky AweI hoeI tIm ny gujrwq srkwr v`loˆ gRwm pMcwieq nUM 5100 rupey dI shwieqw rkm vI Byˆt kIqI[Comments

Popular posts from this blog

Seechewal Model A Way of Prosperity….

What exactly is Seechewal Model ?

The Punjab like other states of India and the whole world today is facing a great environmental crisis. Ground water level of Punjab is depleting rapidly. All the natural water resources are polluted due to the dumping of untreated and poisonous industrial and domestic wastage into them. As a result of this, people at large are suffering from deadly diseases. Sant Balbir Singh Singh Seechewal has devised "Seechewal model", a simple pipe and pump formula, as an effective solution to this serious problem. It has been implemented at many places including village Seechewal and Sultanpur Lodhi. In fact it has been termed as 'Seechewal Model' by the Government of India. It has been adopted as a model for cleaning the Ganga apart from other rivers of India. Before this, the Government of India dwelled on the other countries for assistance- financial as well as technical. After all such efforts had failed, the need for searching alternatives…

Challenges of Environmental Pollution and its Solutions.

The year 2019 will be a memorable year because of the forthcoming 550th Prakash Purb of Guru Nanak Dev Ji on 12th November. The gursangats are waiting eagerly for the Samagams to be celebrated during this year. 500th Prakash Purb of Guru nanak Dev Ji the founder of the Sikh religion was celebrated in Sultanpur Lodhi in 1969 and there have been lot of changes during 50 years to this Prakash Purab. During these 50 years the downfall in the environment is the biggest challenge. These 50 years, human development has played with the nature to such extent that big changes can be seen from hill peaks to to the oceans. Means due to global warming the snow laden peaks of the hills have melted and the increase in the level of the sea, many islands in the low lying areas have drowned in the sea. If such behavior continues then low lying nations will become prey to the sea. These are the big changes which are visible in the world and its affect is also visible. During these 50 years, what the Pun…

ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਮਾਜ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ…

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 351 ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਰਸੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵੰਡਦੇ ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਰਜੀਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਯੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 65 ਫੀਸਦੀ ਨਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ, ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ, ਗੰਗਾ, ਯਮੁਨਾ, ਕਾਵੇਰੀ, ਭਦਰਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਕੁਮਾਰਾਧਾਰਾ, ਤੁੰਗਾ, ਕਾਲੀ, ਭੀਮਾ, ਸ਼ਿਮਸ਼ਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ
ਪਾਣੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਰਾਂਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀ ਹਨ। 521 ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.…