ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ੫੧੦੦ ਰੁਪਏ…?

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ... pMjwb dy dOry 'qy gujrwq dy jl splweI qy sYnItySn ivBwg dI AweI tIm ny A`j pIx vwly pwxI dI 24 GMty splweI jwrI r`Kx vwly ipMfwˆ ivcoˆ sIcyvwl dw dOrw kIqw[ ies au`c p`DrI 13 mYˆbrI vPd dI AgvweI gujrwq dy jl splweI qy sYnItySn ivBwg dy sInIAr ieMjInIAr sRI is`dIkI kr rhy sn[ aunHwˆ dy nwl pMjwb srkwr dy jl splweI qy sYnItySn ivBwg dy AiDkwrI vI mOjUd sn[ gujrwq dI tIm ny ipMf dI srpMc rjvMq kOr Aqy vwqwvrx pRymI sMq blbIr isMG sIcyvwl nwl ies g`l dw ivcwr vtwˆdrw kIqw ik aunHwˆ nUM ipMf ivc 24 GMty pIx vwly pwxI dI splweI jwrI r`Kx ivc ikhVIAwˆ cuxOqIAwˆ dw swhmxw krnw ipAw[ 
sIcyvwl ipMf nUM pIx vwly pwxI dI splweI byhqr FMg nwl krn Aqy aus dw shI irkwrf r`Kx kwrn pMjwb srkwr ny jnrytr vI ienwm vjoˆ id`qw sI[ sIcyvwl dy swry Grwˆ ivc vwtr splweI dy mItr vI l`gy hoey hn Aqy pwxI dI ijMnI vrqoˆ huMdI hY aus dy ihswb nwl ib`l vI id`qw jwˆdw hY[ vwqwvrx pRymI sMq blbIr isMG sIcyvwl, jo ik ipMf dy 10 swl srpMc vI rhy hn, aunHwˆ ny d`isAw ik vwtr splweI dy nwl nwl aunHwˆ ny ipMf ivc ijhVw vrqy gey pwxI nUM muV vrqoˆ ivc ilAwaux dw mwfl sQwpq kIqw hY aus ny ipMf dy ikswnwˆ nUM v`fy p`Dr 'qy lwB phuMcwieAw hY Aqy ies nwl pIx vwly pwxI dI b`cq vI hoeI hY[ aunHwˆ d`isAw ik ijhVw DrqI hyToˆ pwxI k`F ky KyqI leI vriqAw jwˆdw sI aus dI Qwˆ 'qy ipMf dy gMdy pwxI nUM soD ky KyqI leI vriqAw jw irhw hY[ ies kMm ivc lokwˆ dI SmUlIAq ny v`fI mdd kIqI hY[ 
ies mwfl nUM dyK ky AweI hoeI tIm ny gujrwq srkwr v`loˆ gRwm pMcwieq nUM 5100 rupey dI shwieqw rkm vI Byˆt kIqI[Post a Comment

Previous Post Next Post